Điểm thi môn Quan trắc đa dạng sinh học – Sinh thái học K31 (ngày thi: 04/3/2023 và 11/3/2023)