Điểm thi môn Nấm học – Sinh thái học K31 (ngày thi: 03/12/2022)