Điểm thi môn Hóa học Nano ứng dụng – ngành HHC – Chuyên ngành Giảng dạy Hóa học thực nghiệm K29