Môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học“, khóa 32/2022 chuyển sang học tại Phòng I.35 (từ ngày 07/5/2023) cho đến khi kết thúc môn

Môn “Học máy ứng dụng”, khóa 32/2022 chuyển sang học tại Phòng B11A (từ ngày 07/5/2023) cho đến khi kết thúc môn