Điểm thi môn Sinh lý thực vật và thực nghiệm – SHTN chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K30