Điểm thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học – SLĐV K31