Điểm thi môn Học sâu trong xử lý ảnh – CST chuyên ngành Khoa học dữ liệu K31