Điểm thi môn Hoạch định chiến lược phân tích và triển khai hệ thống thông tin – HTTT K29