THÔNG BÁO

Phòng Quản trị thiết bị thay đổi phòng học các môn học phần 2 của lớp cao học khoá 32/2022 từ tuần 17/4/2023 đến kết thúc môn như sau:

STT Mã MH Tên môn học Số TC GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học
1 MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 4 PGS.TS. Đinh Điền
TS. Lê Thanh Tùng (trợ giảng)
Khoa học máy tính Thứ 3 (18g00) B11A
2 MTH079 Học sâu 4 TS. Nguyễn Tiến Huy
TS. Lê Thanh Tùng
Thứ 2 (18g30) Hội trường I
3 MVL154 Thiết kế giảng dạy thực nghiệm trong vật lý 4 PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu (22,5 tiết)
TS. Phan Trung Vĩnh (22,5 tiết)
Vật lý kỹ thuật – Giảng dạy vật lý thực nghiệm Thứ 7 (8g30) B44
4 MSH061 Kỹ thuật sinh hoá 3 TS. Nguyễn Thị Hồng Thương Hóa sinh Thứ 6 (13g30) C32A
5 MSH111 Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao 3 PGS.TS. Trần Văn Hiếu Công nghệ sinh học Thứ 6 (13g30) F111
6 MSH190 Sinh học phân tử và thực nghiệm 3 TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh SHTN – Giảng dạy Sinh học thực nghiệm Chủ nhật (13g30) B11B