Điểm thi môn Nhập môn máy học – CST cho tin chuyên ngành Khoa học dữ liệu K31 BTKT