THÔNG BÁO

Môn Chẩn đoán phân tử của lớp cao học ngành SHTN – chuyên ngành Sinh lý động vật khoá 32/2022 chuyển sang học tại phòng F303 riêng ngày 14/4/2023 học tại phòng I35