THÔNG BÁO

Môn Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ ngành Hoá học khoá 32/2022 nghỉ học ngày 16/4/2023 (chủ nhật).

Tuần sau học bình thường.