Lớp ôn tập môn Cơ sở lý thuyết hóa học, phần Hóa phân tích sẽ nghỉ học 1 ngày 09/4/2023 (Chủ nhật). Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp.