ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 32/2022 (đợt 1 + đợt 2)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học Khóa 32/2022 (đợt 1 + đợt 2) đăng ký học phần 2 theo hình thức trực tuyến như sau:

  • Học viên cao học khóa năm 2022 thực hiện đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2 theo thời khóa biểu (Xem file đính kèm) trong các đường link bên dưới.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 22/3/2023 đến 28/3/2023.

1. Khoa Công nghệ Thông tin: https://forms.gle/uHsST9TbFqeGFbx9A

2. Ngành Khoa học dữ liệu: thông báo sau

3. Khoa Toán – Tin học: https://forms.gle/YAEjr1eHbNPQmMmz6

4. Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật: https://forms.gle/JHdzkomFywbAcwXk7

5. Khoa Điện tử – Viễn thông: https://forms.gle/a96wJGyZLYfPGrVC8

6. Khoa Hóa học: thông báo sau

7. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học: https://forms.gle/eFnonVJc24fAqUwXA

8. Khoa Địa chất: https://forms.gle/5t5ZC5w4rKm4PD8B7

9. Khoa Môi trường: https://forms.gle/sT9xZr3TTaRCc3j28

10. Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu: https://forms.gle/j35vKDhueng59yp8A

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

Nơi nhận:

–  Website: sdh.hcmus.edu.vn

–  Lưu  SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)  

Nguyễn Xuân Vinh