ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc học viên cao học, nghiên cứu sinh khoá năm 2020, năm 2021, năm 2022

chưa đóng học phí theo qui định

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

 

Tính đến ngày 16/02/2023, một số học viên cao học, nghiên cứu sinh chưa đóng học phí theo qui định về việc đóng học phí của cao học, nghiên cứu sinh khóa năm 2020, khoá năm 2021, khoá năm 2022.

Do đó, Nhà trường đề nghị học viên, nghiên cứu sinh nộp học phí các đợt còn thiếu trước ngày 15/3/2023.

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, Nhà trường sẽ không giải quyết giao đề tài, học bổng, thi kết thúc học phần cũng như các chế độ học vụ liên quan cho những học viên, nghiên cứu sinh không đóng học phí.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

  

Nguyễn Tuyết Phương