THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học các môn học của lớp cao học khoá 31/2021 và 32/2022 như sau:

1. Môn Các hệ sinh thái nhạy cảm của lớp cao học ngành Sinh thái học khoá 31/2021 sẽ chuyển sang học tại phòng C31 từ ngày 25/02/2023 đến kết thúc môn.

2. Môn Biến dưỡng năng lượng và vật chất ở vi sinh vật của lớp cao học ngành Hoá sinh, Vi sinh khoá 32/2022 học vào chiều thứ 6 (13g30) ngày 24/02/2023 học tại phòng C32A. (Chỉ đổi phòng học ngày 24/02/2023).