Điểm thi môn Sở hữu trí tuệ trong CNSH, NCS khóa tuyển năm 2015