Môn Thu nhận và ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học của lớp cao học ngành Hóa sinh học khoá 32/2022 chuyển sang học tại phòng B43 kể từ ngày 17/02/2022 đến kết thúc môn học