THÔNG BÁO

Môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học của lớp cao học ngành Công nghệ sinh học khoá 32/2022 chuyển sang học tại phòng H2.2 kể từ ngày 17/02/2022 đến kết thúc môn