THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp trưởng các lớp cao học, Nghiên cứu sinh khóa 32/2022 đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ học viên (trong giờ hành chính).