ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Số tín chỉ
1 Chuyên đề Phân loại và nhận dạng thống kê PGS.TS. Trần Vũ Khanh

(tvkhanh@hcmiu.edu.vn)

3

2 Chuyên đề Thống kê tính toán TS. Nguyễn Đăng Minh

(ndminh@hcmus.edu.vn)

3

3 Chuyên đề Thống kê phi tham số TS. Hoàng Văn Hà

(hvha@hcmus.edu.vn)

3

4 Chuyên đề Mô hình thống kê tuyến tính TS. Tô Đức Khánh

TS. Nguyễn Tiến Đạt

(ndat@hcmus.edu.vn)

3

  1. Thời gian và phòng học: NCS liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua email để biết thời gian và phòng học chi tiết (dự kiến tháng 02/2023)
  2. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh khoá tuyển năm 2022

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
 TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 (đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh