ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Lịch học Học phần tiến sĩ ngành Giải tích

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Giải tích:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học

Stt

Tên môn học Giảng viên

Số TC

1 Bài toán ngược PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn

(nguyenhuytuan@vlu.edu.vn)

3

2 Giải tích phi tuyến TS. Bùi Lê Trọng Thanh

(bltthanh@hcmus.edu.vn)

3

3 Chuyên đề Phương trình đạo hàm riêng GS.TS. Đặng Đức Trọng

(ddtrong@hcmus.edu.vn)

3

4 Giải tích số TS. Nguyễn Thành Long

(longnt2@gmail.com)

3

  1. Thời gian học, phòng học: NCS và NCS dự bị liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua email để biết thời gian và địa điểm học chi tiết
  2. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2022, 2021

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh