Nhằm giúp Học viên cao học, nghiên cứu sinh hiểu rõ hơn về qui chế đào tạo của Trường về mảng sau đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học gửi đến học viên, nghiên cứu sinh câu trả lời thường gặp xoay quanh ba chủ đề chính:

  • Chương trình đào tạo
  • Anh văn
  • Học phí

Nếu có thắc mắc nào trong quá trình học tập, anh,(chị) HVCH, NCS liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học để được giải đáp.

HVCH, NCS Khóa 32 xem giải đáp tại đây

Trân trọng