TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2022
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1334 /TB-HĐTS

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1/ Kết quả chấm phúc khảo (Đính kèm)

2/ Tiêu chuẩn xét trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

  • Điểm các môn thi tuyển (Cơ bản, Cơ sở) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Trình độ ngoại ngữ: đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo quy định đã nêu trong thông báo tuyển sinh số 848/KHTN-SĐH ngày 16/8/2022 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đối với các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, môn Tiếng Anh phải đạt từ 50 điểm trở lên và thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói.

3/ Danh sách trúng tuyển sau phúc khảo (Đính kèm)

Thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đến Phòng Đào tạo Sau đại học để nhận giấy báo trúng tuyển và đăng ký nhập học trong thời gian từ ngày 30/12/2022 đến 03/01/2023 (giờ hành chính).

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/
– Ban SĐH, ĐHQG-HCM (để theo dõi);
– Lưu Hồ sơ tuyển sinh SĐH
– Lưu VT; SĐH
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TS SAU ĐẠI HỌC
(Đã ký)
 HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan