ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khóa 31/2021

Ngành Toán giải tích

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 31/2021 ngành Toán giải tích đăng ký tín chỉ môn học bổ sung của học phần 5 như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 28/12/2022 đến 30/12/2022.

STT

Tên môn học Số tín chỉ Ngày học

CBGD

1 Giải tích số 4 Thứ 6 (13g00) TS. Nguyễn Thị Hoài Thương

Đăng ký môn học theo đường link: https://forms.gle/mLrUWCYSZdoYC6f89

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh