THÔNG BÁO

Môn Quản trị tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ của lớp cao học ngành sinh lý động vật khoá 31/2021 nghỉ học ngày 30/12/2022.

Tuần sau học bình thường