Điểm thi môn Vật liệu xốp – Tổng hợp và Phân tích cấu trúc, Hóa lý thuyết và Hóa lý K30