Kết quả thi cuối khoá môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại họckhoá tháng 3/2022 (lần 2)