ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 196 /SĐH
TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc sinh hoạt đầu khóa đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa năm 2022 (đợt 1 và đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Nhà trường thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa với học viên cao học và nghiên cứu sinh khóa tuyển sinh năm 2022 (đợt 1 và đợt 2) như sau:

1/ Phổ biến qui chế học tập và nội qui Nhà trường:

– Thời gian và địa điểm: 8g00 ngày 22/12/2022 (thứ Năm), tại Giảng đường 2.

– Nội dung:

  • Hướng dẫn qui chế học tập.
  • Phát cẩm nang học vụ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.
  • Hướng dẫn tham khảo tài liệu thư viện và đăng ký thẻ thư viện
  • Giải đáp thắc mắc của học viên và nghiên cứu sinh

2/ Phổ biến chương trình đào tạo và sinh hoạt chuyên môn:

Thời gian và địa điểm sinh hoạt chuyên môn từng ngành (xem file đính kèm)

– Nội dung sinh hoạt chuyên môn:

  • Phổ biến chương trình đào tạo
  • Giới thiệu phương thức đào tạo, đăng ký môn học, hướng nghiên cứu của ngành
  • Giải đáp thắc mắc nội dung chuyên môn

 

Nơi nhận:
– Website Trường
– BGH (để báo cáo)
– Lưu hồ sơ TS SĐH
– Lưu VT; SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh