THÔNG BÁO

1. Môn Mô hình động vật trong nghiên cứu y sinh của lớp cao học ngành Sinh lý động vật khoá 31/2021 nghỉ học ngày 16/12/2022 (thứ 6). Tuần sau học lại bình thường

2. Môn Enzyme trong thực phẩm của lớp cao học ngành Hoá sinh khoá 31/2021 nghỉ học ngày 16/12/2022 (thứ 6). Tuần sau học lại bình thường. Ngày 23/12/2022 (thứ 6) học tại phòng GĐ2