ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung học phần 5 chương trình cao học khóa 31/2021 Ngành Khoa học máy tính

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 31/2021 của ngành Khoa học máy tính đăng ký tín chỉ môn học bổ sung của học phần 5 như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 02/12/2022 đến 05/12/2022.

STT

Tên môn học Số tín chỉ Ngày học

CBGD

1 Công nghệ chuỗi khối 4 Thứ 7 (8g00) PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc
1 Điện toán đám mây 4 Thứ 4 (18g00) TS. Ngô Huy Biên

Đăng ký môn học theo đường link: https://forms.gle/4jAqu6cTF1Qhh7mg6

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh