ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số:  182/SĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện đánh giá môn học thuộc nhóm học phần 2 và học phần 4
đối với học viên cao học khóa 31/2021

Theo kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023, Nhà trường sẽ triển khai thực hiện công tác đánh giá môn học đối với học viên cao học khóa 31/2021.

Phòng Khảo thí & ĐBCL sẽ gửi đường link thực hiện khảo sát trực tuyến (dự kiến vào ngày 05/12/2022) cho tất cả học viên cao học khóa 31/2021 có đăng ký môn học thuộc nhóm học phần 2 và học phần 4, qua địa chỉ email của học viên sử dụng đăng ký môn học.

Trường hợp học viên không nhận được đường link khảo sát, vui lòng liên hệ Thầy Lê Minh Quang, Phòng Khảo thí & ĐBCL (email: lmquang@hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Thời gian thực hiện: từ ngày 06/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022.

Ý kiến đánh giá của học viên là dữ liệu quan trọng để Nhà trường sử dụng làm cơ sở cải tiến chương trình đào tạo sau đại học. Nhà trường đề nghị tất cả học viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh