Điểm thi môn Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất dịch vụ – Hoá sinh K29