Điểm thi môn Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng – Di truyền K29