ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH THI LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2022

NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thời gian học: 16/8/2022 – 30/10/2022: học chuyên môn

      Thi kết thúc học phần: 03/12/2022

Stt

Tên môn thi GV giảng dạy Ngày thi

Phòng thi

1 Cơ sở toán cho khoa học dữ liệu TS. Hoàng Văn Hà

PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh

14g00 ngày 03/12/2022

F303

2 Cơ sở tin học cho khoa học dữ liệu PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

TS. Nguyễn Đăng Minh

TS. Nguyễn An Tế

Giảng viên thông báo  

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC