ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

v/v Lịch học môn Ứng dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy

lớp cao học khóa 31/2021

Ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Lịch học môn Ứng dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy của lớp cao học khóa 31/2021 của ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm như sau:

Thời gian học: từ ngày 03/12/2022 đến 17/12/2022.

STT

Tên môn học Số tín chỉ Ngày học CBGD

Phòng học

1 Ứng dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy 1 Thứ 7 (7g30 – 11g30)

Ngày bắt đầu: 03/12/2022

TS. Lê Thanh Tùng F302

 

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh