ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Thời gian
1 Đạo đức khoa học trong nghiên cứu Y sinh PGS.TS. Trương Hải Nhung

 

8g00 – thứ 6

25/11/2022

2 Seminar về Công nghệ sinh học phân tử TS. Nguyễn Hiếu Nghĩa 13g30 – thứ 6

25/11/2022

3 Seminar về Công nghệ sinh học vi sinh vật TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh 8g00 – thứ 7

26/11/2022

  1. Hình thức học: Trực tiếp. NCS liên hệ với Cô. Nguyễn Phạm Anh Thư qua email (npathu@hcmus.edu.vn) để biết thông tin phòng học
  2. Đối tượng học:

– Tất cả Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020, 2021

– Nghiên cứu sinh các khóa trước, nếu muốn tham gia khóa học thì sẽ đăng ký và đóng học phí học lại tại phòng ĐT Sau đại học trước khi khóa học bắt đầu.

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
  Nguyễn Xuân Vinh