THÔNG BÁO

Phòng Quản trị thiết bị thay đổi phòng học các môn học cao học khoá 30/2020 như sau: Xem file đính kèm