Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo kết quả Chương trình học bổng Toshiba năm học 2022 – 2023 với thông tin sau:

Phòng Đào tạo Sau đại học chúc mừng các nghiên cứu sinh và học viên cao học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có tên trong danh sách nhận học bổng Toshiba năm học 2022-2023.