Điểm thi môn Thống kê nâng cao trong khoa học dữ liệu – CST-chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30