Điểm thi môn Hoạch định chiến lược phân tích và phát triển HTTT – HTTT K30 VNPT