ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC KHÓA NĂM 2022

NGÀNH VI SINH, HÓA SINH, DI TRUYỀN,

SHTN – SINH LÝ ĐỘNG VẬT, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thời gian học: 10/10/2022 – 25/12/2022 (11 tuần): học chuyên môn

Thi kết thúc học phần: thông báo sau

Stt Tên môn thi Ngày học GV giảng dạy Phòng học
1 Sinh học phân tử đại cương Thứ 2 (18g00) + Thứ 5 (18g00)

Bắt đầu ngày 10/10/2022

ThS. Nguyễn Thái Hoàng Tâm Thứ 2: phòng I41

Thứ 5: phòng I44

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC