ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 152/TB-SĐH

TPHCM, ngày 29 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí đợt 4 năm 2 ngành Hệ thống thông tin

Chương trình LKĐT giữa trường ĐH Khoa học Tự nhiên

và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hòa Pháp

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia TP. HCM thông báo học viên cao học ngành Hệ thống thông tin, Khóa tuyển sinh năm 2020, Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Khoa học Tư nhiên, ĐHQG – HCM và Đại học Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Cộng Hòa Pháp,  đóng học phí  đợt 4 năm 2 theo lịch như sau:

  • Thời gian đóng học phí: 17/10/2022 – 04/11/2022
  • Học phí: 31.000.000đ
  • Hình thức đóng học phí: học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:
  1. Đóng trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính
  2. Đóng trực tiếp tại Ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.
  1. Đóng qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, Viettel Money

Vậy Trường thông báo cho các học viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:
–    HVCH ngành HTTT, CTLK đào tạo
với ĐH Claude Bernard
–   Lưu SĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

 (đã ký)

 Nguyễn Tuyết Phương