THÔNG BÁO

Môn Cơ sở dữ liệu lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo nghỉ học ngày 18/9/2022 (chủ nhật).

Tuần sau ngày 25/9/2022 học bình thường.