ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140/SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9  năm 2022

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

NGÀNH VI SINH, HÓA SINH, DI TRUYỀN,

SHTN – SINH LÝ ĐỘNG VẬT, CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên lệch ngành vào học ngành Vi sinh, Hóa sinh, Di truyền, SHTN – chuyên ngành Sinh lý động vật, Công nghệ sinh học.

1. LỊCH HỌC:

Stt

Tên môn thi Tín chỉ Ngày học

Giảng viên giảng dạy

1 Sinh học phân tử đại cương 3 Thứ 2 (18g00) + Thứ 5 (18g00)

Bắt đầu dự kiến ngày 26/9/2022

ThS. Nguyễn Thái Hoàng Tâm

 2. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:

– Học viên đăng ký theo link: https://forms.gle/BTKT_Sinh_hoc_phan_tu_dai_cuong

– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/9/2022.

– Học phí: 877.000đ/TC. Lớp học chỉ được mở khi số lượng đăng ký hơn 10 hv

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh