ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký môn học bổ sung chương trình cao học khóa 31/2021

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 31/2021 của ngành Quản lý tài nguyên và môi trường đăng ký tín chỉ môn học bổ sung như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 29/8/2022 đến 31/8/2022.

STT

Tên môn học Số tín chỉ Ngày học

CBGD

1 Đánh giá rủi ro môi trường 2 Thứ 5 (18g00) TS. Lê Hoàng Anh

Đăng ký môn học theo đường link: https://forms.gle/Khoa_Quan_ly_moi_truong_BS

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

  

Nguyễn Xuân Vinh