ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  136 /SĐH

TPHCM, ngày 24 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên lệch ngành vào học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo.

I. LỊCH HỌC:

Stt

Tên môn Tín chỉ Ngày học

Giáo viên giảng dạy

1 Cơ sở dữ liệu 4 Chủ nhật (13g30) TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

 

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:

– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2022.

– Học viên đăng ký theo link dưới đây:

https://forms.gle/Lop_BTKT_Co_so_du_lieu

– Học phí: 942.000đ/1 tín chỉ. Lớp học chỉ được mở khi số lượng đăng ký hơn 10 hv.

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký đúng hạn. Link đăng ký sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh