ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 131/SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 17 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký phương thức đào tạo dành cho các lớp cao học khóa 31/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên cao học khóa 31/2021 đăng ký phương thức đào tạo như sau:

1. Danh mục các ngành đào tạo bậc thạc sĩ khóa 31/2021:

Các học viên cao học lưu ý xem kỹ danh mục ngành và phương thức đào tạo để đăng ký đúng phương thức được mở (Đính kèm danh mục ngành đào tạo khoá 31/2021)

– Phương thức 1: Chương trình nghiên cứu

– Phương thức 2: Chương trình định hướng nghiên cứu

– Phương thức 3: Chương trình định hướng ứng dụng

2. Điều kiện đăng ký phương thức:

Học viên được quyền lựa chọn Phương thức đào tạo theo nguyện vọng. Nếu học viên học viên chọn phương thức 1 phải thỏa các điều kiện sau:

– Đăng ký chọn phương thức đúng hạn (đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại mục 3)

– Có giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn của người hướng dẫn (Mẫu đính kèm)

– Có xác nhận của Bộ môn phụ trách ngành đào tạo đảm bảo điều kiện nghiên cứu cho học viên (Mẫu đính kèm)

– Các qui định riêng của từng ngành đào tạo áp dụng cho phương thức 1

Lưu ý: Đối với học viên đăng ký phương thức 1, trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên phải là tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả) của ít nhất 1 bài báo khoa học công bố nội dung hoặc một phần nội dung nghiên cứu của luận văn. Bài báo phải được đăng hoặc chấp nhận đăng trong các Tạp chí, Kỷ yếu khoa học được tính điểm thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định (bài báo phải có tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG.HCM là đơn vị chủ quản đầu tiên của HV)

3. Mẫu đăng ký phương thức đào tạo

– Học viên thực hiện trực tuyến việc đăng ký phương thức đào tạo tại link sau: https://forms.gle/Dang_Ky_Phuong_Thuc_K31

4. Thời hạn đăng ký phương thức: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/8/2022.

Lưu ý: Học viên không được phép đăng ký phương thức đào tạo hộ.

 

Nơi nhận:
– HVCH Khóa 31/2021
– Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh