ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TPHCM, ngày 15 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học lớp học môn Triết – Khóa tháng 8/2022

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi số buổi học trong tuần của lớp Triết, khóa tháng 8/2022, như sau:

Thời gian khóa học: 08/08/2022 đến 11/09/2022

Lịch học trong tuần

Tên lớp Lịch học trong tuần Đối tượng tham dự
Triết 01 Ngày học: tối thứ 5 và tối thứ 7

Giờ học: 18g00 – 21g15

Phòng học:  Giảng đường 1

Ngày bắt đầu: 09/8/2022

Học viên cao học khóa 31/2021; khóa 28/2018; Khóa 29/2019
Triết 02 Ngày học: tối thứ 2 và tối thứ 4

Giờ học: 18g00 – 21g15

Phòng học:  Giảng đường 1

Ngày bắt đầu: 08/08/2022

Học viên cao học khóa 30/2020; khóa 32/2022; Chương trình Lyon

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh