ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 126 /TB-SĐH

TP.HCM, ngày 12  tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO
Về kết quả xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 7 năm 2022

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM thông báo kết quả xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt tháng 7 năm 2022:

1/ Danh sách học viên được xét tốt nghiệp thạc sĩ (file đính kèm)

2/ Học viên có thể đăng ký bản sao bằng thạc sĩ từ sổ gốc. Lệ phí cấp bản sao: 30.000đ/bản. Học viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

3/ Lễ tốt nghiệp thạc sĩ: dự kiến được tổ chức trong kỳ tốt nghiệp tháng 5/2023

Nơi nhận:
–   https://sdh.hcmus.edu.vn/
–   Lưu SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh